Youth Art Worker Post

Are you enthusiastic about working with young people though the arts – we might have the job for you.

Salary £21,322-£23,541 Full Time

We are looking for a person who is passionate about the arts and young people to work with Sparc; Valleys Kids’ youth arts project: www.sparc.wales.

Valleys Kids is a charity working with children, young people and families in the South Wales Valleys. We are looking for highly motivated people to engage young people through the arts, helping them to discover the arts and achieve their potential. We welcome applications from those currently under-represented in the arts.

The successful applicants will be required to work flexibly including evenings and weekends.

Application forms from Lynfa Hull Valleys Kids, 1 Cross Street, Penygraig, Tonypandy CF40 1LD
E: Lynfa@valleyskids.org

Closing date for applications: Friday 12 noon September 24th 2021.              

Interview Date: Friday October 8th 2021                               

 ———————————————-

Gweithiwr Celfyddydau Ieuenctid ar gyfer Plant y Cymoedd

A ydych chi’n frwdfrydig ynghylch gweithio gyda phobl ifanc drwy’r celfyddydau – efallai bod gennym ni’r swydd i chi.

Y Cyflog  £21,322- £23,51 Llawn amser

Rydym yn edrych am unigolyn sy’n frwdfrydig ynghylch y celfyddydau a phobl ifanc i weithio gyda Sparc; prosiect celfyddydau ieuenctid Plant y Cymoedd www.sparc.wales.

Mae Plant y Cymoedd yn elusen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymoedd De Cymru. Rydym yn edrych am bobl ymroddedig iawn i ymgysylltu â phobl ifanc drwy’r celfyddydau, gan eu helpu i ganfod y celfyddydau a chyrraedd eu potensial. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheini sydd wedi’u tangynrychioli yn y celfyddydau ar hyn o bryd.

Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio mewn modd hyblyg gan gynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Mae ffurflenni cais ar gael gan Lynfa Hull, Plant y Cymoedd, 1 Cross Street, Penygraig, Tonypandy CF40 1LD Lynfa@valleyskids.org

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 o’r gloch (hanner dydd) ddydd Gwener, 24ain Medi 2021.
Dyddiad Cyfweld: Dydd Gwener, 8fed Hydref 2021                               

_________________________________________________

3 x Freelance Job Opportunities

We’re happy to announce 3 freelance job opportunities that are available within the ‘Make It!’programme.

Network/Participation Lead
Network/Participation Support
Marketing & Administration

What is ‘Make It!’?We are excited to introduce Make It! A brand new network, participation, commissioning and touring programme; designed by and for emerging artists, aged 18 – 29 living and/ or working in Rhondda Cynon Taf (RCT). Funded through the Arts Council of Wales Connect & Flourish funding stream. The programme aims to create a culture where RCT is a place to play, create and develop an arts ecology that’s attractive to others where emerging artists and practitioners are actively drawn to come together and collaborate.
Partner Freelancers and Organisation include:
Off Ya Trolley Productions, Citrus Arts, Leeway Productions, Afon Dance, Artis Community, Spectacle Theatre, RCT theatre’s and Sparc, Valleys Kids alongside Interlink – the umbrella company for the voluntary sector in RCT, Dirty Protest who support new writing and Wales Millennium Centre, creative learning team. And Freelancers, Ian McAndrew, Matteo Marfoglia, Kiara Sullivan and Yasmin Williams.

Click here to find out more


Beth ydy Gwnewch e!/Make it!?

Rydyn ni’n teimlo’n gyffrous iawn wrth gyflwyno Gwnewch e!/Make It! Rhaglen newydd sbon yw hon yn cynnwys elfennau o rwydweithio, cyfranogi, comisiynu a theithio; cynlluniwyd hi gan ac ar gyfer egin-artistiaid rhwng 18 a 29 mlwydd oed sy’n byw a/neu yn gweithio yn Rhondda Cynon Taf (RhCT).

Nod y rhaglen – a ariennir trwy gynllun Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru – yw creu diwylliant lle mae RhCT yn fan i chwarae, creu a datblygu ecoleg celfyddydau sy’n ddeniadol i eraill; man lle caiff egin-artistiaid ac ymarferwyr eu denu i ddod at ei gilydd a chydweithio.

Mae’r Llawryddion a’r Sefydliadau Partner yn cynnwys:

Cynyrchiadau Off Ya Trolley, Citrus Arts, Cynyrchiadau Leeway, Afon Dance, Cymuned Artis, Theatr Spectacle, theatrau RhCT a Sparc, Valleys Kids, ochr yn ochr ag Interlink – y cwmni ambarél dros y sector gwirfoddol yn RhCT – Dirty Protest, sy’n cefnogi ysgrifennu newydd, a thîm dysgu creadigol Canolfan Mileniwm Cymru. Mae hefyd yn cynnwys y llawryddion Ian McAndrew, Matteo Marfoglia, Kiara Sullivan a Yasmin Williams.

Cliciwch ar y linc isod am ragor o wybodaeth
https://sparc.wales/calendar/14/37312-Job-Opportunities?utm_source=Job+Advert